Glossary: Malaysia

Glossary: Malaysia

เติรเดอกัต

ใกล้ที่สุด

เบก

กระเป๋า

เบอราปากะฮ

เท่าไหร่

เบอราปากะฮ

เท่าไร

เบอรี ดิซเกาน

ลดราคา

เบิรซามา-ซามา

ด้วยกัน

เบิรซูกัน

เล่นกีฬา

เบิรมา-อิน

เล่น

เบิรยุมปา

พบ,เจอ

เบิรวัรนา

มีสี (แดง)

เบิรอาซัล

ภูมิลำเนา, มาจาก

เบิรฮัรกา

มีราคา

เบิรเซอเบอลาฮัน

ข้างๆ, ติดกับ

เปอญากิต

โรค

เปอตัง

ตอนเย็น

เปอนิง

วิงเวียน

เปอนูการัน

การแลกเปลี่ยน

เปอลายัร

นักเรียน

เปินชาระฮ

อาจารย์

เปิรกี

ไป

Pages