Glossary: Malaysia

Glossary: Malaysia

ปูกูล

เวลา

ปูซัต ซูกัน

ศูนย์กีฬา

ปูลังกัน

คืน

ฟากูลตี

คณะ

มาฮัลญา

แพงจัง

มาฮู

ต้องการ

มีนุม

ดื่ม

มูรตาบะ

มะตาบะ

ยัม

เวลา, นาฬิกา

ยา

ครับ,ค่ะ

ยูนีเวิรซีตี

มหาวิทยาลัย

รูมะฮญา

บ้าน

ลาปัร

หิว

วัง

เงิน, สตางค์, ตังค์

ออรัง

คน

อากัน ดาตัง

ที่กำลังจะมาถึง

อาดากะฮ

ใช่หรือไม่

อาลาฮัน

อาการแพ้

อาวะ

คุณ

อีตู

นั้น

Pages