Glossary: Khmer

Glossary: Khmer

เลีย เซิน็ เฮิอย

ลาก่อน

เวียย เซ็ย

เล่นเตะลูกขนไก่

เอ็ยวัน

ของ สิ่งของ

เฮา มโฮบ

สั่งกับข้าว /สั่งอาหาร

เฮีย ซ็อมโฺบ [บาโอ]

น้ำมูกไหล

แปด

หมอ, แพทย์

โซม จวย แฺนน็วม

โปรดแนะนำ

โพเจียะนี-ยทาน

ร้านอาหาร

โอเฺค

ตกลง (ภาษาพูด)

โฺทก [ทาโอก]

ถูก

Pages