Glossary: Vietnam

Glossary: Vietnam

ถู โด

เมืองหลวง

ทำ

เยี่ยม

ทิก

ชอบ

ทื้อ ตือ

วันพุธ

ทื้อ ตือ

วันพุธ

ทื้อ นัม

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

ทื้อ บั๋ย

วันเสาร์

ทื้อ บั๋ย

วันเสาร์

ทื้อ บา

วันอังคาร

ทื้อ บา

วันอังคาร

ทื้อ ฮาย

วันจันทร์

ทื้อ ฮาย

วันจันทร์

ทื้อ เซ้า

วันศุกร์

ทื้อ เซ้า

วันศุกร์

ท้วก

ยา

ท้วก

ยา

ท้าง จิ๊น

กันยายน

ท้าง ตือ

เมษายน

ท้าง ต๊าม

สิงหาคม

Pages