Glossary: Indonesia

Glossary: Indonesia

เตอรฺ-บู-รู บู-รู

รีบร้อน

เติน-ตู ซา-จา

แน่นอน

เบ-ซก

พรุ่งนี้

เบ-ล็อก

เลี้ยว

เบอ-รา-ปา

เท่าไหร่

เบอ-รา-ปา

เท่าไหร่

เบอ-ลี

ซื้อ

เบอรฺ-ตัน-ญา

ถาม
 

เบอรฺ-มา-อิน

เล่น

เบอรฺ-อารฺ-ติ

หมายความว่า

เบอรฺ-เตอ-มู

พบ

เบอรฺ-โอ-ละหฺ-รา-กา

เล่นกีฬา

เบีย-ซา

ธรรมดา

เปอ-ซัน

สั่ง

เปอ-ซา-วัต

เครื่องบิน

เปอรฺ-กี เกอ

ไปยัง

เปอรฺ-มิ-ซิ

ขออนุญาต

เปอรฺ-ลู

จำเป็น

เม-ระหฺ

แดง

เมอ-นา-ริก เซอ-กา-ลี

น่าสนใจมาก

Pages