Glossary: Laos

Glossary: Laos

ข่าพะเจ้า

ฉัน

ครั้ง, คราว, หน

ตอนเย็น

คัก

ถนัด, สุดยอด

คำ

ทองคำ

คิดไล่

คำนวณ

คิดไล่เงิน

คิดเงิน (ค่าเสียหาย หรือค่าอาหาร)

คือกัน

เหมือนกัน

งาม

สวย, งาม

ง่าย

ง่าย

ง่าย

ง่าย

จอก

แก้วหรือถ้วยเครื่องดื่ม เช่น แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ

จอดหยาง

ปะยาง

จักคิดไล่

เครื่องคิดเลข

จักซักเคื่อง

เครื่องซักผ้า

จั่งใด๋

อย่างไร

จืน

ทอด

จ้ำ

จิ้ม

จ๋าง

จืด

จ๋าม

จาม

ซิ่น

เนื้อ

Pages