Glossary: Laos

Glossary: Laos

กด

กด

กะแล่ม

ไอศกรีม

กิ๋น

กิน

กู๋

กู

ก๋องปะซุมโตะมน

การประชุมโต๊ะกลม

ก๋างคืน

กลางคืน

ก๋างเว็น

กลางวัน

ก๋าซวน

น้ำมันดีเซล

ขะแหนงก๋าน

แผนก, ส่วนงานย่อย

ขับงึ่ม

ขับงึ่ม (ในเขตภาคกลาง)

ขับทุ่มหลวงพะบ๋าง

ขับทุ้มหลวงพระบาง (ในเขตภาคเหนือ)

ขัว

สะพาน

ขั่นเทิง

หน่วยเหนือ, ระดับบัญชาการ

ขั่ว

คั่ว

ขั่วหมี่

ผัดหมี่

ขี่กะเตอะ

เสมหะ

ขี่เดียด

รังเกียจ

ข่อย

ฉัน / ผม

ข่อหญุ่งญาก

อุปสรรค, ปัญหา

ข่อแท่จิ๋ง

ข้อเท็จจริง

Pages