Glossary: Myanmar

Glossary: Myanmar

ปเย่าก์

หาย

ปแว

ลักษณะนามภาชนะ

ป่าเส่

ขอให้

พยิด

เป็น

พะ-นะ

รองเท้า

พู

เคย

มะ-เนะ-ก่ะ

เมื่อวานนี้

มะ-เนะ-ญ่ะ

เมื่อคืนนี้

มะ-แนะ-ผหยั่น

พรุ่งนี้

มะ....เต่บู

ยังไม่......

มะลา

จะ...ไหม

มะแนะก์-ผหยั่น

พรุ่งนี้

มะโละลา

(ตั้งใจ) จะ...ไหม

มั๊ต-โป่ง-ติ่ง

บัตรประชาชน

มิง กะ หล่า

สวัสดี

มโย

ชนิด

ม่ะ...บู

ไม่....

ยอ

น่ะ,ด้วย

ยะบ่าแด

ได้ครับ

ยาวง์

ขาย

Pages