Glossary: Myanmar

Glossary: Myanmar

กอ

ล่ะ(คำเน้นนาม)

กะ-ซา

เล่น

กะเดาะบ่า

ขอโทษ

กั๋น

กรรม,โชค

กา

รถยนต์

กา-เก้ย

สถานีขนส่ง

กาวง์

ดี

กาวง์-ไก่-แด

ปวดหัว

กู่หญี่

ช่วยเหลือ

ก่าวง์

ตัว (ลักษณะนามของสัตว์)

ก๊ะ

นี้

ก๊ะ

จาก

ขอ

เรียก

คยี-ตวา-มั๊ด-โป่ง-ติ่ง

หนังสือเดินทาง

ควิ่ง-ปยุ-บ่า

ขอโทษ

ควิ่ง-ฮลุด-บ่า

ขอโทษ

ควี่ง

โอกาส,อนุญาต

คะ-ติ่ง

เตียง

คะ-ยุ-ไส่

เอาใจใส่

คิม-ย่า

คำลงท้ายแสดงความสุภาพสำหรับผู้ชาย เช่นเดียวกับ “ครับ”

Pages