What we do

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาบทเรียน e-Learning สำหรับภาษาประจำชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสาธารณชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาในระดับของการสื่อสาร และเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ในระดับที่ลึกซึ้งต่อไป นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสาธารณชนผู้สนใจ และเป็นประโยชน์ในการเปิดประตูสู่การศึกษาวิจัยและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศในประชาคมอาเซียนได้ไม่มากก็น้อย

WHO WE ARE